Regulamin Zalewu w Zaklikowie

 I. Zasady obowiązujące na wydzielonym zbiorniku wodnym Zalew w Zaklikowie.

1. Kierując się dobrem zagospodarowania i ochrony wód Związku, został opracowany niniejszy Regulamin określający zasady wędkowania na wydzielonym zbiorniku wodnym Zalew w Zaklikowie udostępnionym do wędkowania w Okręgu Tarnobrzeg, który stanowi zbiór przepisów regulujących zasady wędkowania na tym zbiorniku.

2. Regulamin został opracowany na podstawie Statutu par. 46 pkt. 10 i 15 PZW obowiązującego od 2007 roku oraz aktualnie obowiązującego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb rozdz. 6 pkt. 11.

3. Regulamin ten zawiera dodatkowe informacje dotyczące zasad i sposobu wędkowania na zbiorniku Zalew w Zaklikowie wymienione w ostatniej części niniejszego Regulaminu.

4. Uprawnionymi do wędkowania są osoby posiadające kartę wędkarską, aktualną składkę członkowską, wybraną składkę na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Tarnobrzeg oraz zezwolenie na amatorski połów ryb, wydane przez uprawnionego do rybactwa tzn. Okręg PZW Tarnobrzeg wraz z rejestrem połowów.

5. Wędkarz wykupując w/w składki, akceptuje niniejszy Regulamin oraz wynikające z niego prawa i obowiązki.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

7. Zarząd Okręgu w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie o czym powiadomi wędkarzy stosownymi ogłoszeniami.

II. Dla niżej wymienionych gatunków ryb wprowadza się następujące wymiary ochronne:

- amur, jesiotr do 80 cm;

- karp do 35 cm i powyżej 60 cm;

- jaź, lin, pstrąg tęczowy do 30 cm;

- karaś złocisty do 30 cm;

- okoń do 18 cm i powyżej 35 cm;

- płoć powyżej 25 cm,

- leszcz do 30 cm.

Pozostałe wymiary gatunków ryb, zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

III. Limity dobowe obowiązujące na zbiorniku wydzielonym:

1. Karp, pstrąg tęczowy, węgorz - 2 szt. łącznie.

2. Szczupak, jesiotr, amur, sandacz, sum - 1 szt.

3. Jaź, lin - 4 szt. łącznie.

4. Karaś złocisty, okoń, leszcz - 5 szt. łącznie.

5. Łączna ilość złowionych i przeznaczonych do zabrania z łowiska ryb wymienionych w punkcie od 1 do 4, nie może przekroczyć 6 szt. w ciągu doby na wszystkich razem zbiornikach wydzielonych Okręgu Tarnobrzeg.

6. Limit wagowy ryb nie wymienionych wyżej nie może przekroczyć łącznie 3 kg w ciągu doby. Dotyczy wszystkich zbiorników wydzielonych.

7. Złowienie limitu dobowego ryb wymienionych w którymkolwiek z punktów 1, 2 lub 3 na zbiornikach wydzielonych powoduje zakończenie wędkowania w tym dniu na wszystkich zbiornikach wydzielonych Okręgu PZW Tarnobrzeg.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2014 roku obowiązują następujące limity miesięczne: 

- karp, amur - 10 sztuk łącznie,

- szczupak, sandacz - 5 sztuk łącznie.

IV. Pozostałe zasady obowiązujące na zbiorniku wydzielonym.

1. Wszystkich wędkarzy łowiących na zbiorniku wydzielonym Zalew w Zaklikowie obowiązuje Rejestr połowu ryb Okręgu Tarnobrzeg i należy go prowadzić zgodnie z zasadami w nim zapisanymi.

2. Ryby przetrzymywane w siatce nie podlegają wymianie.

3. Zabrania się połowu ryb ze środków pływających.

4. Zakazuje się jakiegokolwiek znakowania łowiska oraz wynoszenia i wywożenia zanęt i przynęt.

5. Podczas łowienia ryb spod lodu obowiązuje zakaz używania osęki do podbierania ryb oraz zabierania złowionego karpia i szczupaka.

6. Obowiązuje zasada parkowania samochodów i innych pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych, a w związku z tym zakaz wjazdu samochodami na teren łowiska z wyjątkiem organizacji zawodów po uzyskaniu zgody uprawnionego do rybactwa.

7. Nie przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu skutkuje wstrzymaniem prawa do wędkowania na wydzielonym zbiorniku wodnym Zalew w Zaklikowie.

8. Decyzję o wstrzymaniu podejmuje Zarząd Koła Nr 10 (opiekun łowiska), potwierdzając cofnięcie uprawnień wpisem do legitymacji członkowskiej wędkarza lub zezwolenia na amatorski połów ryb wędką i przekazuje protokół z kontroli do Zarządu Okręgu.

9. Raz wniesione składki na ochronę i zagospodarowanie wód nie podlegają zwrotowi.

10. Wędkarz łowiący na Zalewie w Zaklikowie jest zobowiązany stosować się do zaleceń gospodarza tego łowiska, ustalonych odpowiednio wcześniej z Okręgiem PZW Tarnobrzeg.

11. Za zgodą wędkarza dopuszcza się możliwość kontroli torby wędkarskiej, pokrowców i innych pojemników wędkarskich.

12. Dozwolone jest brodzenie jedynie w linii brzegowej oraz do linii występowania roślinności wysokiej uniemożliwiającej spinningowanie.

13. Na Zalewie obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową.

14. Zabrania się nęcenia łowiska w okresie, gdy zbiornik jest wyłączony z wędkowania.

15. Zabrania się stosowania echosond w okresie zimowym.

16. Do odwołania obowiązuje zakaz zabierania złowionego leszcza.

17. Obieranie i patroszenie ryb na łowisku jest zabronione.

18. Obowiązuje zakaz palenia ognisk na terenie łowiska.

19. Na zbiorniku zabronione jest wędkowanie w porze nocnej (pora nocna obowiązująca zgodnie z tym regulaminem to pora godzinę przed wschodem i godzinę po zachodzie Słońca) i dlatego wprowadza się zakaz rozkładania sprzętu służącego do połowu ryb na stanowisku wędkarskim w porze nocnej.

V. Uwagi końcowe.

1. Decyzję o wprowadzeniu 7-14 dniowego okresu ochronnego, po dorybieniu zbiornika podejmuje Zarząd Koła Nr 10 odpowiedzialny za zbiornik.

2. W uzasadnionych przypadkach inny okres ochronny może być ustanowiony za pisemną zgodą Prezydium Zarządu Okręgu Tarnobrzeg. Decyzję taką może podjąć również Prezes i Wiceprezesi d/s ochrony wód i d/s zagospodarowania wód Zarządu Okręgu a o swojej decyzji informują Prezydium Zarządu Okręgu na najbliższym posiedzeniu.

3. W kwestiach nie ujętych niniejszym Regulaminem, zastosowanie ma aktualnie obowiązujący Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

4. Za nieszczęśliwe wypadki, zdarzenia losowe zaistniałe na terenie tego łowiska, Gospodarz łowiska i Okręg PZW Tarnobrzeg nie ponosi odpowiedzialności.

Dodatkowe obostrzenia obowiązujące na Zalewie w Zaklikowie:

1. Każdego roku od 1 czerwca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz wędkowania na terenie oznakowanego kąpieliska (teren od mola do śluzy).

2. Obowiązuje zakaz łowienia ryb drapieżnych wszystkimi dostępnymi metodami do 1 maja każdego roku.

3. Zakaz wędkowania w porze nocnej.

4. Obowiązuje zakaz połowu ryb w czasie, gdy zalew jest pokryty lodem.                                         Wyjaśnienie: obowiązuje zakaz połowu ryb spod lodu a wędkowanie dozwolone jest zawsze z linii brzegowej, jeśli lustro wody od brzegu w tym miejscu jest rozmarznięte.              

5. Zabrania się połowu ryb z wyspy oraz pomostów.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 39 Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu w dniu 27 października 2014 roku.

 Za Zarząd Okręgu

Prezes Antoni Brudz

UWAGA:

Przypominamy, że zgodnie z Art. 23 pkt. 4 lit. "c" ustawy o rybactwie śródlądowym strażnik Państwowej Straży Rybackiej ma prawo zatrzymania za pokwitowaniem dokumentów uprawniających do połowu ryb, z tym, że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje w terminie 7 dni właściwemu sądowi powszechnemu.