Gospodarka

Wędkarstwo

Zaproszenie na sesję PDF Print E-mail
Written by internicos   
Thursday, 25 October 2012 08:28

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

z w o ł u j ę

w dniu 31 października  2012 r. o godz. 9:00

S e s j ę    R a d y   G m i n y   w   Z a k l i k o w i e.

Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Zaklikowie.

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Zaklików.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli na temat rynku pracy   i poziomu

oraz specyfiki bezrobocia w Gminie Zaklików.

4. Informacja GZEAS na temat stanu oświaty na terenie Gminy.

5. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

6. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaklików na rok 2012;

b) uchwalenia zmiany do uchwały Nr XXI/123/2012 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 kwietnia

2012 r., w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od

nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości

wynagrodzenia za inkaso;

c) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaklików z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok;

d) podziału Gminy  Zaklików na okręgi  wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby

wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym;

e) przystąpienia do realizacji projektu pt. „Owocna edukacja w szkołach podstawowych w

Zaklikowie” w ramach Priorytetu IX POKL działanie nr 9.1 poddziałanie 9.1.2.

f) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/157/ 2009 z dnia 06. 02. 2009 r., w sprawie regulaminu

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:

za wysługę lat, motywującego, funkcyjnego, za warunki pracy, innych składników

wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych

zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku

mieszkaniowego.

8. Zapytania i interpelacje.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca R.G.

 

 

Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka