Gospodarka

Wędkarstwo

Ustawa o samorządzie gminnym PDF Print E-mail
Written by Zdzisław Wójcik   
Sunday, 22 February 2009 18:29

W ramach dyskusji o naszej gminie proszę, aby państwo zapoznali się z wycinkiem Ustawy o Samorządzie Gminnym. Pewnie część osób zdziwi się zakresem zadań, jaki ustawa nakłada na władze gminne. Myślę, że dopiero po zapoznaniu się z poniższym tekstem możemy sprawiedliwie ocenić działanie naszego samorządu

Życzę miłej lektury

 

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

  1)   ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

  2)   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

  3)   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

  4)   lokalnego transportu zbiorowego,

  5)   ochrony zdrowia,

  6)   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

  7)   gminnego budownictwa mieszkaniowego,

  8)   edukacji publicznej,

  9)   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

  10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

  11)  targowisk i hal targowych,

  12)  zieleni gminnej i zadrzewień,

  13)  cmentarzy gminnych,

  14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

  15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

  16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

  17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

  18)  promocji gminy,

  19)  współpracy z organizacjami pozarządowymi,

  20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

 

Rozkład Jazdy

Galeria

Rozrywka

Nasi w świecie

 
  Zaklikow.net @2009
statystyka